District: Ago Are / Owo

Ago Are 203105
Agunrege 203105
Alaga 203105
Bashi Owo 203105
Corner Owo 203105
Ito 203105
Sabe 203105

District: Aha/Tede

Aha 203104
Tede 203104

District: Irawo / Ofiki

Irawo 203106
Irawo Ile 203106
Irawotedo 203106
Kajewole 203106
Ofiki 203106
Owode 203106