District: Eleme

Aabon 501101
Agbeta 501101
Agbnchia 501101
Agrete 501101
Akpajo 501101
Alejoh 501101
Alese 501101
Aleto 501101
Alode 501101
Ebubu 501101
Egalor 501101
Ejama 501101
Ekara 501101
Eteo 501101
Eyaa 501101
Kalenbon 501101
Nichia-Eleme 501101
Nonwakebara 501101
Norkpo 501101
Obolo 501101
Ogale 501101
Onne 501101