District: Shagari

Aggur 851103
Bulanyaki 851103
Doruwa 851103
Gangam 851103
Kajiji 851103
Lambara 851103
Lungu 851103
Mandera 851103
Rugga 851103
Sanyinnawal 851103
Shagari 851103
Tunya dole 851103