District: Tureta

Abusoro
352105
Ajijoh 352105
Akotogbo 352105
Barogbo 352105
Bimasa 352105
Bimasa Lofa 352105
Dorawa 352105
Duma Nasarawa 352105
Fura-Girke 352105
G/kare 352105
Iju-Osun 352105
Kawara 352105
Kenumu 352105
Kuruwa 352105
Kwarare 352105
Naino 352105
Reuben 352105
Ruga Budda 352105
Tureta 352105
Yopiara 352105