District: Garko

Buda 712101
Dal 712101
Garinali 712101
Garko 712101
Gurjiya 712101
Kafin Malamai 712101
Katimari 712101
Kawo 712101
Kera 712101
Kwas 712101
Lamire 712101
Maida 712101
Makadi 712101
Raba 712101
Sanni 712101
Sarina 712101
Tsakuwardal 712101
Yarka 712101
Zakarawa 712101