District: Kura

Danhassan 711101
Dukawa 711101
Gamadam 711101
Gundutse 711101
Imawa 711101
Imawakore 711101
Karfi 711101
Kosawa 711101
Kunshama 711101
Kura 711101
Mudawa 711101
Rugar Duka 711101
Sadauki 711101
Sayawa 711101
Shafawa 711101
Tofa 711101
Yakasai 711101
Yalwa 711101