District: Duhu

Duhu 651111
Dzuel 651111
Giwa Bula 651111
Kojiti 651111
Kuburshuwa 651111
Kuda 651111
Kwakwaghu 651111
Kwalbadi 651111
Kwambula 651111
Lumadu 651111
Mayowandu 651111
Njahili 651111
Pallam 651111
Shuwa 651111
Thalwancina 651111
Tsitil 651111
Wurogas 651111
Zhau 651111

District: Gulak

Bakin Dutse 651113
Bitiku 651113
Dar 651113
Gadadamayo 651113
Gadadamayo uda 651113
Ghantsa 651113
Ghumbili 651113
Guak 651113
Gwaram 651113
Hashi 651113
Hyambula I 651113
Hyambula II 651113
Iirsa 651113
Jalingo 651113
Kafin Hausa 651113
Kaya 651113
Kubu 651113
Kuda Wazu 651113
Kwamda 651113
Lamore 651113
Makwan 651113
Pambul 651113
Tsidla 651113
Wanuki 651113
Yinagu 651113

District: Kirchinga

Dagali 651110
Gadamayo 651110
Kirchinga 651110
Kopa 651110
Kwammnu 651110
Maigana 651110
Maradi 651110
Shuwari 651110
Wurongayandi 651110

District: Madagali

Bebel
651102
Chakawa 651102
Ghunilse 651102
Gilma 651102
Sukur Daurawa 651102
Sukur Settlement 651102
Turtakiva 651102
Viengo 651102
Visik 651102
Visik Mattakam 651102
Wagga 651102
Yebango 651102

District: Sukur

Damai Kasa 651112
Damai Sama 651112
Giwa Higgi 651112
Gubla 651112
Jelang 651112
Kurang 651112
Mafer 651112
Magar 651112
Mildo Shalmi 651112
Mildo Vapura 651112
Muduvu 651112
Ndalmi 651112
Rugudum 651112
Sukur 651112
Wakara 651112
Wula Mango 651112