1. Abarura
 2. Araba
 3. D/Salau
 4. Damba
 5. Dango
 6. Dauna
 7. G/Katta
 8. Gadan
 9. Garu
 10. Gidan Hamma
 11. Illela
 12. Kalmalo
 13. Ketti
 14. R/Gatti
 15. Sabon Gari
 16. Tarke
 17. Tozai
 18. Tsolawa