Ika

Achan Ika

Abiakana 532110
Achan 532110
Ikot Abara 532110
Ikot Akata 532110
Ikot Akpa Idiong 532110
Ikot Akpa-Offiong 532110
Ikot Akpan Offiong 532110
Ikot Akpan Okure 532110
Ikot Antia 532110
Ikot Ebenwong 532110
Ikot Ebo 532110
Ikot Edem Inyang 532110
Ikot Eseden 532110
Ikot Esu 532110
Ikot Idiong Etor 532110
Ikot Idomo 532110
Ikot Inwang 532110
Ikot Inyang Ese 532110
Ikot Inyang Udo 532110
Ikot Okoro-Ata 532110
Ikot Osukpong 532110
Ikot Otuko 532110
Ikot Oyo 532110
Ikot Udo 532110
Itung Achan 532110
Nto Akan 532110
Nto Mfang 532110
Nto Ntia 532110
Nto Udo Igwe 532110
Nto Udofa 1 532110
Nto Udofa 11 532110
Nto Ukara 532110
Nto Ukpong-Otong 532110
Odoro Ikot Esedem 532110
Otomo 532110
Urua Inyang-(Nisdung) 532110

Ika Annang

Edem Akai 532112
Ikot Esien Eshiet 532112
Ikot Inyang Odoro 532112
Ikot Nya 532112
Ikot Onono 532112
Ikot Uko 532112
Ikpe Annang 532112
Iwukem 532112
Nto Akpan Etim 532112
Nto Mbadum 532112
Nto Ukong 532112
Nto Urua Odoro 532112
Nto Usoh 532112
Uruk Ata II 532112

Ito Clan

Efen Ibom
532111
Efen Ikot Okoro 532111
Efen Ikot Udonya 532111
Ikot Abai Udo 532111
Ikot Akpan Anwa 532111
Ikot Akpan Ifang 532111
Ikot Edim 532111
Ikot Ekong 532111
Ikot Inyanga Ika 532111
Ikot Osom 532111
Ikot Otong 532111
Ikot Udom 532111
Ikot Ukang 532111
Imaman 532111
Itak Ikot Onono 532111
Ito Ika 532111
Nto Udoete 532111
Nto Urua Itak 532111