1 Gumel

• Faraina

• Gumel Area

• Gumel Kudu

 

2  Danzomo

• Albasu

• Banaga

• Burmanawa

• Danzomo

• Gangara

• Gwadiya

• Haammado

• Kirgi

• Turkushawa