1    Miga

• Burji

• Dangyatun

• Garba

• Gululu

• Gwari

• Hantsu

• Miga

• Sabon Gari

• Sansani

• Takalafiya

• Tsagaiwa

• Tsakuwawa

• Yanguwa

• Zango

• Zareku