Guzamala District

  1. Adua
  2. Gudumbali
  3. Guworam
  4. Guzamala
  5. Kangarwa
  6. Mairari
  7. Moduri
  8. Wamiri