Obi/Oju

District: Igede

Adum     971106
Adum – Okete   971106
Ainu- Ette   971106
Ameka     971106
Anchim     971106
Andibilla   971106
Anyadegwu   971106
Anyone     971106
Anyuwogbu   971106
Atekpe     971106
Ebonda     971106
Edumoga   971106
Ega     971106
Eja     971106
Ekoti     971106
Ekpong     971106
Epwa-Ibilla   971106
Ibegi     971106
Ichacho     971106
Ichakobe   971106
Idajo     971106
Ihulam     971106
Ikachi     971106
Ikomi     971106
Itega     971106
Itipala     971106
Iyeche     971106
Oba-Ogebe   971106
Obachita   971106
Obi     971106
Obigwe     971106
Obijegwu   971106
Obohu     971106
Oboru     971106
Obotu     971106
Obubu     971106
Obuza     971106
Ochimode   971106
Ochodu     971106
Odubo     971106
Oga-Olowa   971106
Ogengeng   971106
Ogogo     971106
Ohio     971106
Ohirigwe   971106
Ohoho     971106
Ohuma     971106
Oikpodom   971106
Ojingi     971106
Oju     971106
Okakongo   971106
Okete     971106
Okileme   971106
Okonche   971106
Okpinya   971106
Okpoma   971106
Omope     971106
Onyike     971106
Opoan     971106
Orihi     971106
Oshirigwe   971106
Otakini     971106
Otakpi     971106
Otunche   971106
Owori-Obotu   971106
Oyiwo     971106
Uchenyum   971106
Ucho     971106
Ugburu     971106
Ukpa     971106
Ukpila     971106
Ukpute     971106
Umoda     971106
Utabiji     971106
Wori-Obotu   971106

List of Local Government Area In Benue

Complete List of Benue State Zip Code, Towns & Villages

District: Ito

Abelega   971108
Abofutu   971108
Adega     971108
Adiko     971108
Adodo     971108
Adum West   971108
Adum-East   971108
Akiraba     971108
Akunda     971108
Ameka     971108
Anchiomodoma   971108
Any-Oko   971108
Anyagwu   971108
Anyichika   971108
Ayoye     971108
Ebong-Itogo   971108
Echoro     971108
Eewu     971108
Ekingo     971108
Igbegi     971108
Igwe     971108
Ijanke     971108
Ijegwu     971108
Ijokwe     971108
Ikandiye   971108
Ikiriye     971108
Ikponyine   971108
Ikwokwu   971108
Inyuma     971108
Ipinu-Adiko   971108
Irabi     971108
Itakpa     971108
Ito     971108
Itogo     971108
Iyaho     971108
Oba     971108
Obigago   971108
Ochinebe   971108
Odeleko   971108
Odiapa     971108
Ogede     971108
Ogilewu-Itogo   971108
Ogoro     971108
Ogwope   971108
Ohehe     971108
Ohuma     971108
Ohuye     971108
Ojantile     971108
Ojegbe     971108
Ojenya     971108
Ojor     971108
Ojuwo     971108
Okpirikwu   971108
Okpirikwu-Adum   971108
Okpokwu   971108
Okukukwu   971108
Okuntegbe   971108
Okwubi     971108
Okwumaye   971108
Otokwe     971108
Owo     971108
Owo-Adum   971108
Oye-Obi   971108
Oyinyi     971108
Ubeke     971108
Ubele     971108
Udebor     971108
Udegi     971108
Ugbodom   971108
Ukpuleru   971108
Ukpute     971108
Utugboji   971108
Yeshewe   971108

Postal Codes For All Nigerian States

List of Towns and Villages In Nigeria By States

District: Uwokwu

Adodo     971107
Adum     971107
Alloma     971107
Anwu     971107
Arigede     971107
Ebenta     971107
Egbilla-Idella   971107
Egbilla-Izzi   971107
Ekpete     971107
Enugu-Oye   971107
Enurn     971107
Esewa     971107
Ibalakum   971107
Idele     971107
Ifator     971107
Igbegi     971107
Igbella     971107
Igbilla     971107
Igwe-Ette   971107
Igwoke     971107
Ikatakwe   971107
Ikoku     971107
Ikori     971107
Inyuma     971107
Irachi     971107
Itafor     971107
Itakeni     971107
Iyator     971107
Iyokolo     971107
Obaogede   971107
Obene     971107
Obiladun   971107
Odaleko   971107
Ogaka     971107
Ogege     971107
Ogori     971107
Ojokwe     971107
Okekpo     971107
Okochi     971107
Okwurum   971107
Orihi     971107
Otukpo-Oye   971107
Owori-Ipinu   971107
Oye     971107
Ubeke     971107
Uda     971107
Udogwu   971107
Uje     971107
Ukpute     971107

See The Nigeria Zip Code – To Use Online

Distance By Road In Kilometers Between Nigerian Cities.

Complete List Of Lagos State Zip Codes, Towns & Villages