Minna District

 1.             Babeji
 2.             Bako
 3.             Bako Pampe
 4.             Debbi
 5.             Ekpigi
 6.             Etsu Musa
 7.             G. Dutse
 8.             Gwodworo
 9.             Jamgaru
 10.             Jigbeji
 11.             K. Dajuwa
 12.             Kampani
 13.             Kangwa
 14.             Kuka
 15.             Kurumi
 16.             Lapai
 17.             Lashami
 18.             Nagun
 19.             Nkankutu
 20.             Pette
 21.             Popoi
 22.             Shana
 23.             Zakwogi