Warji

Aru 742103
Badiyaso 742103
Baima 742103
Dagu 742103
Dansai 742103
Dawatsi 742103
Disa 742103
Gabanga 742103
Ganji 742103
Ingila 742103
K/katanga 742103
Katanga 742103
Lirna`a 742103
Marasuwa 742103
Muda 742103
Rumba 742103
Shitako 742103
Sosaye 742103
Tudun Wada 742103
Tuya 742103
Warji 742103
Yayari 742103
Zurgwai 742103