Azare Rural L.G.A Zip Codes

Azare Rural

Azare 751101
Chara-Chara 751101
Daramushe 751101
Duhuwar Kura 751101
Fatara 751101
Gafada 751101
Kujuru 751101
Madangala 751101

Chinade

Bacciri
751102
Barkeji 751102
Bidir 751102
Bulkachuwa 751102
Buskuri 751102
Busuri 751102
Chinade 751102
Chinkani 751102
Dagaro 751102
Dargazu 751102
Dawo 751102
Dugunde 751102
Galado 751102
Gambaki 751102
Gangai 751102
Goronkawo 751102
Gwasamai 751102
Kachawun 751102
Konkoman 751102
Lafiya 751102
Laimari 751102
Lariski 751102
Lugada 751102
Madachi 751102
Madara 751102
Madiri 751102
Magwamshi 751102
Masaku 751102
Ragwam 751102
Saleri 751102
Wuyum 751102
Yaba 751102
Yayu 751102
Yolawo 751102
Zindi 751102

Madara

Bacciri 751102
Barkeji 751102
Bidir 751102
Bulkachuwa 751102
Buskuri 751102
Busuri 751102
Chinade 751102
Chinkani 751102
Dagaro 751102
Dargazu 751102
Dawo 751102
Dugunde 751102
Galado 751102
Gambaki 751102
Gangai 751102
Goronkawo 751102
Gwasamai 751102
Kachawun 751102
Konkoman 751102
Lafiya 751102
Laimari 751102
Lariski 751102
Lugada 751102
Madachi 751102
Madara 751102
Madiri 751102
Magwamshi 751102
Masaku 751102
Ragwam 751102
Saleri 751102
Wuyum 751102
Yaba 751102
Yayu 751102
Yolawo 751102
Zindi 751102

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

you MUST enable javascript to be able to comment