List of Towns and Villages in Katcha L.G.A

Badeggi District

 1.             Amina Woue
 2.             Amma
 3.             Angulu Gitsu
 4.             Arewa
 5.             Badeggi
 6.             Bakin Chachaga
 7.             Bakin Chacheja
 8.             Bakohdare
 9.             Bishetiawoji
 10.             Bissati
 11.             Bororo
 12.             Bossati
 13.             Captigi
 14.             Cheche
 15.             Cikagasa
 16.             Cikatigi
 17.             Copa
 18.             Dadi
 19.             Daniya
 20.             Dankorogi
 21.             Danuya
 22.             Daracita
 23.             Dari
 24.             Dodi
 25.             Dokogodu
 26.             Edigi
 27.             Edikusa
 28.             Edotsu
 29.             Ekapagi
 30.             Ele
 31.             Elegi-Zuzungi
 32.             Emi Klofogi
 33.             Emi Ndaci
 34.             Emi Sheshi
 35.             Emi Tsowa
 36.             Emi-Liman
 37.             Emi-Natsu
 38.             Emigba
 39.             Emigbari
 40.             Emijiko
 41.             Emirafi
 42.             Emitacigi
 43.             Eshasti
 44.             Eshsti
 45.             Essa
 46.             Etsu Bako
 47.             Etsu Mamma
 48.             Etsu Sidi
 49.             Evaa Agada
 50.             Evatagi
 51.             Evutagi
 52.             Ezhigi
 53.             G/Danladi
 54.             G/Saidu
 55.             Gade
 56.             Gadza
 57.             Gana
 58.             Gbado
 59.             Gbagbnaruku
 60.             Gbakogi
 61.             Gbakpan
 62.             Gidan Dogo
 63.             Gidan Mai
 64.             Goshigi Babba
 65.             Goyi Dzuwa
 66.             Goyikenu
 67.             Gudan Dogo
 68.             Gusadi
 69.             Guye
 70.             Halilu
 71.             Isa Kpant
 72.             Jimade
 73.             Ka agi
 74.             Ka agi Maba
 75.             Ka agi Toga
 76.             Kafa
 77.             Kagowogi
 78.             Kakapkagi
 79.             Kakun
 80.             Kanbari
 81.             Kanma
 82.             Kataeregi
 83.             Kataeregi-Rapakpa
 84.             Katako
 85.             Kataregi
 86.             Kausangi
 87.             Kladi Pangu
 88.             Kloerogi
 89.             Kodoko
 90.             Kotugi
 91.             Kpanti
 92.             Kparaka
 93.             Kpata Savi
 94.             Kpotu
 95.             Kpotuko
 96.             Kpotuku
 97.             Kuncita
 98.             Kusogi
 99.             Kutakpa
 100.             Kutukpa
 101.             Ladan
 102.             Lade
 103.             Lafiyagi Lafe
 104.             Lafiyagi-Zadi
 105.             Lafoyagi-Zadi
 106.             Langga
 107.             Lanko
 108.             Lankokpagi
 109.             Legbodzan
 110.             Lenfa Bororo
 111.             Mageda
 112.             Magenu
 113.             Majidadi
 114.             Mamafu
 115.             Mamma isa
 116.             Mantuntu
 117.             Maraya
 118.             Masantali
 119.             Matulu
 120.             May Aki-Kolo
 121.             Mayaki
 122.             Menefu
 123.             Mukagi
 124.             Nagya Amadu
 125.             Natsu
 126.             Nda Gowogi
 127.             Ndabarshi
 128.             Ndadoko
 129.             Ninwoye
 130.             Olusegi
 131.             Pato Ndaloke
 132.             Rabakpa
 133.             Rafin Bauna
 134.             Rapin
 135.             Sabongida
 136.             Sagikoro
 137.             Sakciwa Natsu
 138.             Sakowa
 139.             Samasi
 140.             Sawaidi
 141.             Shidi Agga
 142.             Shiri
 143.             Sonbagi
 144.             Taka
 145.             Takutu
 146.             Tiawogi
 147.             Tsadogonns
 148.             Tsadu Gakpa
 149.             Tsaduko
 150.             Tsdogonna
 151.             Tsdudwale
 152.             Tsowa-Maka
 153.             Tuturugi
 154.             Wadata
 155.             Wadata Pangu
 156.             Wadata Tasha
 157.             Wasagi
 158.             Zadi
 159.             Zancita
 160.             Zhumanle

Katcha District

 1.             Agbyadya
 2.             Aliyu Goyi
 3.             Alkusu
 4.             Anbara
 5.             Assanyi
 6.             Aubira
 7.             Baba Dwafu
 8.             Bakeko
 9.             Bantigi
 10.             Bashi
 11.             Bashi Mugun
 12.             Bawallali
 13.             Bologi
 14.             Cekpa
 15.             Cetuko
 16.             Cetukpagi
 17.             Dagba Kota
 18.             Dama
 19.             Dancita
 20.             Dancitagabi
 21.             Dawa
 22.             Dugu Isa
 23.             Dwafu Tako
 24.             Dwafu Tifi
 25.             Dwalle
 26.             Dzangbodo
 27.             Eba
 28.             Eccgi
 29.             Edotsu
 30.             Ega-Kua
 31.             Egb Nagya
 32.             Egbati Mayaki
 33.             Egbati Tswaki
 34.             Ekugi
 35.             Emi Cimbo
 36.             Emi Dado
 37.             Emi Daniya
 38.             Emi Kakemi
 39.             Emi Kosu
 40.             Emi Kugi
 41.             Emi Shaba
 42.             Emi Sode Gabi
 43.             Emi Tacigi
 44.             Emi Tsoda
 45.             Emi Tswaci
 46.             Emi Tswanko
 47.             Emi Woronangi
 48.             Emiguye
 49.             Emitsu
 50.             Emiwoarongi
 51.             Ewo-zhi
 52.             Eye Babba
 53.             Eye Karani
 54.             Fugaka
 55.             Gabi
 56.             Gaji Amn
 57.             Gana-Dzurugi
 58.             Gara
 59.             Gara Lakpene
 60.             Gbaguda
 61.             Gbakogi
 62.             Gbangwa
 63.             Gbape
 64.             Gbogi
 65.             Gboyako II
 66.             Gidigi
 67.             Ginanle
 68.             Godza
 69.             Gogo
 70.             Gubagi
 71.             Guzan
 72.             Gyagogi
 73.             Jacita
 74.             Jibbo
 75.             Jiya Zagi
 76.             Kaji Gboyako I
 77.             Kashe
 78.             Katcha
 79.             Katcha-Areda
 80.             Katcha-Kudu
 81.             Katcha-Yama
 82.             Kolo Gbako
 83.             Korogba
 84.             Kpand Subi
 85.             Kpandaragi-Kinpa
 86.             Kpanti
 87.             Kudogi
 88.             Kunbo
 89.             Kupau
 90.             Kusoti
 91.             Kutigbari
 92.             Kuyere
 93.             Lafiyagi
 94.             Lafujagi-Saba
 95.             Lafyagi Kuli
 96.             Lekun
 97.             Magayaki
 98.             Majahidu
 99.             Makam Dzana
 100.             Manaoyi
 101.             Manbe Ndace
 102.             Mandana
 103.             Masgia Karani
 104.             Mashin Baba
 105.             Mucita
 106.             Naakuso
 107.             Ndabisa
 108.             Ndadako
 109.             Ndadoko
 110.             Ndagunu
 111.             Ndaji
 112.             Nnakuso
 113.             Nnatsu
 114.             Pati Maza
 115.             S/Garo
 116.             Sagi Karami
 117.             Sakun
 118.             Salawu
 119.             Shaba Mambe
 120.             Sode Tana
 121.             Soinmazhi
 122.             Songubi
 123.             Summa
 124.             Tabo  Goshi
 125.             Tsadoyagi
 126.             Tsadu Baba
 127.             Tsayan
 128.             Tsowa Alhesi
 129.             Tsowa Anagulu
 130.             Tswaciko
 131.             Tswako
 132.             Tswasha
 133.             Turuku
 134.             Wucetagi
 135.             Yammmashiru
 136.             Yinti
 137.             Zafiyagi
 138.             Zhit U
 139.             Zhitu Karam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

you MUST enable javascript to be able to comment